Kiểm soát an toàn từ gốc
Còn vài ngày nữa Luật Chăn nuôi 2018 sẽ có hiệu lực pháp luật. Với việc luật này đi vào cuộc sống cùng các luật khác như Luật Thú y, Luật An toàn...

Chi tiết