Chính sách môi trường và xã hội

Môi trường, hiệu quả tài nguyên và ngăn ngừa ô nhiễm & Bảo tồn đa dạng sinh học và phúc lợi động vật

Môi trường, hiệu quả tài nguyên và ngăn ngừa ô nhiễm

Mavin Group cam kết thiết lập ESMS mà bao gồm việc nhận diện, đánh giá và quản lý các tác động, mối nguy và rủi ro E&S có tính hệ thống từ giai đoạn trước khi xây dựng, xây dựng, vận hành và phá dỡ, kèm theo đó là chương trình đào tạo và giám sát thực hiện E&S sẽ được thiết lập và thực thi để đảm bảo rằng những các cam kết của chúng tôi được hiểu và thực hiện đầy đủ, các tác động, mối nguy và rủi ro E&S được kiểm soát.

Mavin Group thúc đẩy việc ứng dụng các giải pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm thiểu các tác động E&S tiêu cực bao gồm quản lý bền vững chất thải, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, giám sát và cải tiến liên tục các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo ESMS được tiêu chuẩn hoá đáp ứng các quy định quốc gia và yêu cầu quốc tế.

Những cam kết về bảo vệ môi trường, hiệu quả tài nguyên và ngăn ngừa ô nhiễm của mình sẽ được phổ biến rộng rãi tới tất cả hoạt động của chúng tôi (bao gồm các trang trại hợp đồng của Mavin Farm), nhân viên, và người lao động cũng như các Bên liên kết  của chúng tôi để nâng cao nhận thức và cùng thực hiện một cách có hiệu quả.

Bảo tồn đa dạng sinh học và phúc lợi động vật

Chúng tôi sẽ tránh bất kỳ sự phát triển nào tại khu vực được xác định là Môi trường sống tự nhiên hoặc Môi trường sống quan trọng, và các khu vực được xác định như là Di sản thế giới và Liên minh cho các khu vực tuyệt chủng bằng không theo định nghĩa của IFC PS6 về Bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên sống, và chỉ phát triển ở những khu vực được xác định là môi trường sống đã thay đổi/điều chỉnh. Nguyên tắc “không thiệt hại ròng” và “thu được ròng” trong bảo tồn đa dạng sinh học sẽ được Chúng tôi thừa nhận và áp dụng.

Với đặc thù của lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi, Mavin Group sẽ áp dụng và thực hành các tiêu chuẩn quyền lợi động vật phổ biến hiện hành; theo đó, vật nuôi trong các trang trại sở hữu hay hợp đồng của Mavin Group được đảm bảo trạng thái tốt về thể chất và tinh thần. Ngoài ra, thực hành quốc tế tốt liên quan đến an toàn sinh học và sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi sẽ được chúng tôi thừa nhận và áp dụng.