Chính sách môi trường và xã hội

Thu mua và thu hồi đất, tái định cư không tự nguyện, Người dân tộc bản địa và Di sản văn hoá

Để đảm bảo rằng các hoạt động thu hồi đất đai do Mavin Group tiến hành đều được thực hiện theo cách phù hợp với các Tiêu chuẩn và quy định áp dụng, bao gồm Luật Đất đai Quốc gia và IFC PS 5 về Tái định cư không tự nguyện và Thu hồi đất, Chúng tôi sẽ tuân thủ các nguyên tắc sau:

Tránh di dời về kinh tế và chỗ ở khi có thể, khi không thể tránh được, sẽ cân nhắc kỹ lưỡng giảm thiểu việc di dời và các tác động xã hội bất lợi khác từ việc thu hồi đất bằng cách đưa ra các phương án thiết kế thích hợp để giảm thiểu thoả đáng. Đồng thời, chúng tôi sẽ tránh tối đa việc di dời chỗ ở của người dân trong quá trình thu mua/ thu hồi và/hoặc thuê đất lâu dài để phát triển dự án của chúng tôi.

Đảm bảo rằng việc cưỡng chế sẽ không được thực hiện. Thay vào đó, Chúng tôi theo đuổi việc đạt được các thỏa thuận được cả hai chấp nhận về bồi thường, hỗ trợ và/hoặc đơn giá thu mua thông qua thương lượng công bằng, có thiện chí và cởi mở dựa trên việc công khai thông tin và tham vấn một cách thích hợp phù hợp quy định pháp luật quốc gia hiện hành và IFC PS 5.

Trong trường hợp việc nắm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không cần thiết cho an ninh đất đai, chúng tôi tìm kiếm các thỏa thuận Biên bản ghi nhớ cho phép chủ sở hữu đất tiếp cận đầy đủ đất của họ trong khi tham gia vào các thỏa thuận chia sẻ lợi ích.

Đảm bảo rằng cộng đồng bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất không bị ảnh hưởng xấu hơn hoặc bị tác động tiêu cực đáng kể theo bất kỳ cách nào.

Tránh những vùng đất có sự gắn bó của tổ tiên/cộng đồng và quyền sử dụng đất theo phong tục của các nhóm dân tộc thiểu số và nếu không thể tránh được, chúng tôi sẽ xác định và tham vấn với nhóm người dân tộc thiểu số theo nguyên tắc đồng thuận tự nguyện, không ép buộc và được báo trước và phát triển một Kế hoạch người bản địa phù hợp tuân theo IFC PS7 về Người bản địa.

Tránh bất kỳ sự phát triển nào trên phần đất liên quan trực tiếp đến di sản văn hóa (cả bản địa và không bản địa) theo định nghĩa của IFC PS8 về Di sản văn hoá và Mavin Group tôn trọng di sản văn hóa và phong tục trong và lân cận địa điểm kinh doanh của chúng tôi.