Chính sách môi trường và xã hội

An toàn, sức khoẻ và an ninh cộng đồng

Mavin Group xác định rằng các hoạt động sản xuất, kinh doanh của chúng tôi sẽ không gây ra những tổn hại hoặc tiềm ẩn các rủi ro và tác động bất lợi đến cộng đồng thông qua thực phẩm và điều kiện an toàn. Mavin Group cam kết tích cực và chủ động ngăn ngừa sự cố về môi trường và an toàn, vệ sinh lao động mà có thể xảy ra với cộng đồng thông qua các biện pháp tránh, ngăn ngừa và giảm thiểu tác động của chất thải và vật liệu nguy hại (nếu có).

Mavin Group cam kết mỗi sản phẩm được sản xuất ra đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng và an toàn theo các quy định, tiêu chuẩn và hướng dẫn đã được thừa nhận rộng rãi như TCVN, QCVN, ISO, ISO22000/HACCP trong sản xuất thực phẩm, Global GAP ở các trang trại lợn (sở hữu, vận hành và thuê), Global GAP/ISO14001 ở nhà máy cám,…; cụ thể, Mavin Group sẽ xây dựng chuỗi sản phẩm khép kín theo mô hình “từ nông trại đến bàn ăn” để có thể kiểm soát tốt các rủi ro tiềm ẩn về an toàn thực phẩm bắt đầu từ công thức, sản  xuất, đóng gói tới bảo quản và phân phối.

Mavin Group nói không với các thành phần không có lợi và tiêu cực đến sức khoẻ của cộng đồng. Ngoài ra, Chúng tôi đảm bảo thông tin liên quan đến sản phẩm được sản xuất ra bao gồm thành phần, hướng dẫn bảo quản và sử dụng, thông tin dinh dưỡng và an toàn cùng với thông tin về nguồn gốc xuất xứ, điều kiện chăn nuôi, thu hoạch và chế biến, bảo quản sẽ được cung cấp một cách tối đa, rộng rãi và công bằng.

Mavin Group sẽ tích cực tham gia tham vấn cộng đồng và các bên liên quan về khía cạnh môi trường và xã hội, thông qua công bố thông tin đầy đủ và phù hợp về văn hoá, tham vấn cộng đồng và cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại cùng với thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng.