Quỹ Nhân Ái Mavin
Quỹ Nhân Ái Mavin được thành lập từ năm 2019 nhằm huy động các nguồn lực trong và ngoài Mavin để thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ...

Chi tiết