Thông báo địa điểm Trụ sở Văn phòng mới của Mavin Food