Thông điệp về Chính sách Môi trường và Xã hội của Mavin

Tập đoàn Nông nghiệp Thực phẩm thực hành kinh doanh TRÁCH NHIỆM và BỀN VỮNG. 

Mavin Group cam kết giữ gìn và bảo vệ môi trường, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, chia sẻ lợi ích với cộng đồng, chung tay bảo tồn các di sản văn hóa và giá trị đa dạng sinh học tại các khu vực mà Mavin thực hiện đầu tư và phát triển dự án. 

Chúng tôi chú trọng thực hành các sáng kiến kinh doanh bền vững, góp phần mang lại cuộc sống thịnh vượng cùng những lợi ích tốt đẹp cho các thế hệ hiện tại và tương lai.