Bộ Quy tắc ứng xử và làm việc tại Mavin

Bộ Quy tắc ứng xử đề cập những nguyên tắc và chuẩn mực nền tảng trong ứng xử và làm việc, áp dụng với tất cả cán bộ nhân viên Mavin.

Click vào ảnh để xem chi tiết: